Upcoming League Reglement


Dutch College League Upcoming League / Versie 1.0 / 26-04-2017

Inhoudsopgave
Inleiding
Algemene regels
Competitierollen
Procedure van inschrijving
Competitie Regels
Competitiestructuur
Ingame procedure
Sancties bij schending van het reglement
Voorbeelden welke sanctie bij welke situatie

 

Inleiding

Dit reglement is opgesteld voor de Dutch College Premier League. Dit reglement vervangt eerdere reglementen.
Het competitieschema wordt gepubliceerd op www.dutchcollegeleague.nl en is voor iedere deelnemer opvraagbaar via competitie@dutchcollegeleague.nl. Wijzigingen in de reglementen worden op maandag 12:00 gepubliceerd. Een notificatie zal worden verstuurd aan de door de teams opgegeven contactpersonen. Er wordt gespeeld op de Live Client. Updates worden door Riot Games uitgevoerd. De DCL heeft hierop geen invloed en wordt niet op de hoogte gesteld van enrollment van updates (de patches).
Voor vragen en/of opmerkingen over het reglement kan er gemaild worden naar: competitie@dutchcollegeleague.nl

Dutch College League: vanaf hier genoemd als: ‘DCL’.

Algemene regels

Verandering van regels
Officials van de DCL hebben ten alle tijde het recht om het reglement te wijzigen. Er wordt gestreefd naar consensus en draagvlak bij de teams en/of betrokken verenigingen. Er zal in de regel eerst overleg gevoerd worden met vertegenwoordigers van de Teams. Reden voor wijziging kan zijn een advies van Riot Games, een bij de uitvoer van de reglementen ontdekte fout of ten tijde van opstellen niet voorziene omstandigheid of voortschrijdend inzicht. In algemeen dient een wijziging en deze reglementen om de Game Play, Competitie en de productie te bevorderen.

Competitie-officials hebben het recht om wedstrijduitslagen te veranderen wanneer deze in strijd zijn met de competitiereglementen.

Drugs en Alcohol
Het spelen van wedstrijden, offline en online, onder invloed van drugs of alcohol is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om prestatie verhogende middelen (doping) te gebruiken. Het gebruik van alcohol, drugs of prestatie verhogende middelen kan leiden tot een onmiddellijke diskwalificatie voor de duur van de competitie van de speler en een reglementaire LOSS van de gespeelde wedstrijd voor het team.
Er kan steekproefsgewijs worden getest op verboden middelen. 

Competitieduur
De competitie beslaat het hele jaar en is opgedeeld in twee helften. De eerste helft wordt gespeeld tussen oktober en maart met een winterstop en beslaat 17 wedstrijddagen. De tweede helft wordt gespeeld tussen april en juli, en beslaat 15 wedstrijddagen. In deze periodes wordt er op de woensdagen van 18:15 tot 23:00 gespeeld.  
DCL Content
Het beeldmateriaal, verkregen uit matches uit de Upcoming League, mag alleen gebruikt worden na expliciete toestemming door DCL-officials. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook het beeldmateriaal, dat verkregen is uit wedstrijden mogelijk gemaakt door de DCL, te gebruiken om geld te verdienen. Deelnemers aan DCL verlenen bij voorbaat toestemming aan de DCL voor openbaarmaking van zowel foto- als videobeelden waarop de deelnemer zichtbaar is.
Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen over het reglement kun je contact opnemen via het contactformulier en bij onderwerp 'Competitie' selecteren, of mailen naar competitie@dutchcollegeleague.nl.

Student
je telt voor de competitie als student als je in de afgelopen 12 maanden (zie bewijs van inschrijving pag. 7) aantoonbaar gestudeerd hebt of nog student bent aan een universitair , hogeschool of mbo- opleiding.

Competitierollen

In de competitie zijn er verschillende competitierollen. Elke competitierol is ingedeeld onder een specifiek gedeelte. 

Officials
Officials zijn er voor verantwoordelijk dat het reglement wordt nageleefd. 

Deelnemers
Een deelnemer is een speler, teamcaptain of wisselspeler die meedoet met de DCL. Elke deelnemer moet voldoen aan de voor zijn rol geldende toelatings eisen.  en wordt opgenomen in de database van de DCL.  
Teamcaptains
Een teamcaptain (1 persoon) is de vertegenwoordiger van een team, zowel ingame als buiten het spel. De teamcaptain is het enige teamlid dat contact mag maken met de officials wanneer er problemen zijn omtrent een match. Tevens is het ook het enige teamlid dat direct voorafgaand of tijdens de match contact mag hebben met de teamcaptain van andere teams. De teamcaptain kan een van de spelers zijn.

Spelers
Een speler maakt deel uit van een team. Een speler heeft niet meer rechten dan het recht tot uitkomen voor zijn team. Een basisspeler kan slechts bij  één team ingeschreven staan binnen de Upcoming League en kan dus niet voor meerdere teams uitkomen. Communicatie met andere teams en officials kan alleen gedaan worden door de teamcaptains. 
Spelers kunnen alleen uitkomen voor een team dat bestaat uit spelers van dezelfde stad of gemeente. Hierbij mogen hbo, Universitaire en mbo studenten gemixt in een team zitten. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om 2 spelers die in een andere stad zit toe te voegen aan je team, de Externals. Dat kan alleen als je team deel uitmaakt van een vereniging. Deze spelers moeten deze spelers studeren aan een hbo, Universitaire of mbo-school. Daarnaast moet er een al bestaande verbinding zijn tussen deze speler en de vereniging, stad of gemeente. Deze verbinding heeft de navolgende kaders:

 • Het economisch en sociaal leven van de speler vindt plaats in de stad of gemeente van de vereniging;
 • De speler woont of woonde langer dan 5 jaar in de stad of gemeente van de vereniging;
 • De speler studeert of heeft in de afgelopen 5 jaar gestudeerd aan een onderwijsinstelling in deze stad of gemeente van de vereniging. 

Notabene: er kan maar één External opgesteld worden in de spelende line-up.
Wisselspelers
Elk team kan maximaal 4 wisselspelers ingeschreven hebben. Een wisselspeler is een speler die aangegeven staat als reserve voor het ingeschreven team. Een speler mag niet bij meerdere teams als speler of wisselspeler staan ingeschreven.
Alle wisselspelers zijn voorafgaand aan de competitie ingeschreven bij een team en aangemeld bij het competitie management. De niet opgevulde posities in het roster mogen niet gedurende de competitie opgevuld worden, behoudens drie roster change momenten.
Als een vereniging meerdere teams heeft ingeschreven in de competitie, mogen de wisselspelers voor andere teams uitkomen, met dien verstande dat als zij één maal zijn uitgekomen voor een team, zij bij dat team horen en blijven. Er mag alleen gewisseld worden op de rosterchange momenten.
Een wisselspeler van een Premier Leagueteam mag wel uitkomen voor een Upcoming Leagueteam, maar hierbij zal deze speler maximaal 25%  het totaalaantal matches van de lopende competitie mee mogen spelen in de Premier league. Als deze speler vaker ingeroosterd word in het Premier league team zal de speler niet meer uit mogen komen in de Upcoming League voor een ander team gedurende de lopende competitie.

Vereniging
Een vereniging is ingeschreven in de kamer van koophandel. Het is daarbij niet van belang of de vereniging beperkte of volledige rechtsbevoegdheid heeft. Een vereniging heeft leden. Het is niet van belang of deze leden betalende leden zijn, maar de verbinding met deze leden moet wel bestaan door middel van aanmelding en inschrijving, en de leden moeten statutair stemgerechtigd zijn op de ALV middels een bepaling in de statuten of huishoudelijke reglementen. De vereniging heeft minimaal 12 leden, bijvoorbeeld een voorzitter, penningmeester, secretaris, 5 teamleden en 4 substitutes. 


Procedure van inschrijving

Toelatingsvoorwaarden deelnemer
De toelatingsvoorwaarden zijn de eisen waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te mogen nemen aan de DCL.

Identificatie
Spelersmoeten beschikken over een studentnummer en moeten op aanvraag een kopie van hun studentenpas en/of bewijs van inschrijving kunnen overleggen.

Bewijs van inschrijving als student
Alle spelers moeten ingeschreven staan bij een universiteit, hogeschool of mbo opleiding  in Nederland, of maximaal 12 maanden geleden op een universiteit, hogeschool of mbo-opleiding hebben gestudeerd. Indien iemand verder studeert in een andere stad, mag hij tot 12 maanden na het verhuizen alsnog voor de oude studentenstad uitkomen. Als bewijs dient bij inschrijving het studentnummer te worden opgegeven en een kopie van de studentenpas te worden gemaild naar competitie@dutchcollegeleague.nl. 
Spelers schrijven zich in als compleet team. Zij moeten ook hun eSports vereniging opgeven.
Notabene: DCL stelt geen teams samen.  

Ingame account
Spelers moeten beschikken over een League of Legends-account onder eigen naam. Dit account moet dus gekoppeld zijn aan je persoonlijke e-mailadres. Het account moet een level 30 account zijn en minimaal zestien champions in zijn bezit hebben. Je geeft je hoogst gerankte account op bij inschrijving en geeft wijzigingen zo snel mogelijk door aan het competitiemanagement per mail.
Het spelen van een wedstrijd op een account van een ander persoon is niet toegestaan. Bij het gebruik van een account van een ander persoon volgt onmiddellijke diskwalificatie voor de duur van de competitie van de speler en een reglementaire LOSS van de gespeelde wedstrijd voor het team.

Ingame name
Spelers moeten bij veranderingen van hun ingame name dit meteen doorgeven bij de officials, waardoor de naamswijziging tijdig in de wedstrijdgegevens verwerkt kan worden. Ingame namen mogen geen sponsorberichten, beledigend taalgebruik of negatief commentaar op de DCL bevatten. Mocht hier twijfel over zijn, dan wordt dit beslist door een DCL-official.

Summoners code
Alle deelnemers moeten zich houden aan de summoners code die opgesteld is door Riot games (http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code). Spelers dienen zich te houden aan de terms of agreement die zij hebben ondertekend bij het maken van hun account. Het overtreden van deze regels leidt tot een sanctie van de officials. 

Toelatingsvoorwaarden team
De toelatingsvoorwaarden team zijn de voorwaarden waar een team aan moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de DCL. Het team heeft een naam, bestaat uit minimaal 5 spelers en vertegenwoordigd een stad of gemeente. Alle ingeschreven spelers voldoen aan de in dit reglement beschreven voorwaarden. Elke team bestaat maximaal uit één teamcaptain, vier andere spelers en maximaal vier wisselspelers. 

Teamnaam
Een team wordt opgegeven bij inschrijving en bestaat bij een vereniging altijd uit minimaal de verenigingsnaam. De naam van het team mag bij inschrijving en verandering een naam-gevend sponsor voeren, echter alleen als deel van de volledige naam. Een teamnaam mag ook een afkorting zijn. Aanstootgevende, beledigende of discriminerende namen zijn niet toegestaan
Verder mag een team zich niet representeren met een negatieve houding jegens de DCL, spelers, teams, officials of andere betrokkenen.

Locatie team
Bij het creëren van een team moet worden aangegeven welke stad of gemeente, als bedoelt in de gemeente wet. Op 1-1-2017 telt Nederland 388 gemeenten. 

Competitie Regels

Opzettijd
De opzettijd voor een wedstrijd is 15 minuten. De teams moeten ervoor zorgen dat ze volledig gereed zijn om op tijd aan de wedstrijd te beginnen. In deze tijd moet het volgende door de teamleden gedaan worden:

• Ingelogd zijn in de cliënt met hun eigen account op de juiste server (EUW) of ingelogd zijn met het aangeleverde tournament realm account.
• Een gamelobby creëren waarin alle spelers van beide teams zich kunnen toevoegen
• Runes en masteries gereed
• Bevestigen dat de apparatuur werkt (hieronder valt ook het afstemmen van Teamspeak)
• Bevestigen aan de teamcaptain dat ze klaar zijn om te starten

Beide teamcaptains bevestigen aan elkaar dat ze klaar zijn om van start te gaan. Hierna kan nadat de official dit heeft aangegeven begonnen worden.

Volledigheid van het team
De deelnemende teams zullen altijd met vijf goedgekeurde spelers aanwezig zijn. Goedgekeurde spelers zijn spelers die als basisspeler of als wisselspeler opgevoerd zijn op de vooraf opgegeven teamselectie. Een team dat speelt met andere spelers krijgt een auto LOSS. Bij herhaling treedt strafverzwaring op totdat het maximum aantal losses bereikt is en wordt het team gediskwalificeerd voor de lopende competitie.  

Cheating
Spelers mogen geen programma’s gebruiken op hun computers die hun vaardigheden in het spel oneerlijk verbeteren, bij twijfel beslist een official. Onder deze programma’s vallen onder andere: scripts (die bijvoorbeeld helpen om aanvallen van tegenstanders te ontwijken), timers (timers die onder andere de ultimates van tegenstanders bijhouden), etc. Het gebruik van deze hulpmiddelen leidt tot diskwalificatie.

Tijdens de wedstrijden mogen spelers alleen met spelers communiceren die in hun team zitten. Deze spelers moeten allemaal in hetzelfde team zitten en in dezelfde game aan het spelen zijn. Spelers mogen niet met wisselspelers communiceren.

Het gebruik van een mobiele telefoon door spelers tijdens een wedstrijd is niet toegestaan. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het spelen van de wedstrijden leidt tot een sanctie die wordt bepaald door de officials. Deze sanctie wordt per situatie bepaald.

Andere elektronica zoals, maar niet gelimiteerd tot, tablets, smartwatches en VR-brillen zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijden. Ook is het niet toegestaan om de live camera beelden van de wedstrijd op een manier te bekijken.
Gelijkwaardigheid
Discriminatie is niet toegestaan. Denk aan discriminatie op basis van geslacht, ras, politieke mening of geloof. Discriminatie leidt tot onmiddellijke uitsluiting van het vervolg. Er kan aangifte gedaan worden.
Ook zal iedere vorm van intimidatie (voorbeelden: fysiek, mentaal, seksueel) leiden tot onmiddellijke uitsluiting. Er zal ook aangifte gedaan worden.

Bezwaar wedstrijduitslag
Bij bezwaar van de wedstrijduitslag moet de teamcaptain van het team een e-mail sturen naar de officials. Hierin moet het volgende staan:
- Dag van de wedstrijd
- Naam team
- Naam tegenstanders
- Reden van bezwaar
Alleen wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, zal het bezwaar worden bekeken en onderzocht door de officials. Overigens: videobewijs is ook toegestaan.

Competitiestructuur

Competitie
Gedurende het seizoen van de DCL zullen  teams tegen elkaar strijden. De resultaten van het eerste deel worden omgezet in punten, en het resultaat van het tweede deel van de competitie worden omgezet in punten. Het totaal bepaald de eindklassering van de competitie. De eind klassering van de competitie bepaald de positie en de route in het knock-out systeem, dat tot de finale leidt. In de nacompetitie wordt gespeeld om promotie naar de Talent League. Hierin spelen de als 11e/2de/3de/4de geplaatste teams.

Line up
Elk team zal verplicht worden 3 dagen voordat het team weer moet spelen de line-up doorgeven inclusief subs. Dit gebeurt eenmalig voor het begin van de competitie helften.
Roster Changes
Driemaal in het seizoen zullen er mogelijkheden zijn om maximaal drie spelers van het roster te wisselen. Dit zal op de volgende momenten gebeuren:
-  gedurende de winterstop: één speler; deze speler mag pas in de eerste wedstrijd na de winterstop uitkomen voor het team;
- split: drie spelers. Deze spelers mogen pas in de eerste competitie wedstrijd na de split uitkomen voor het team;
- drie weken voor het einde van de laatste speeldag van het tweede deel van de competitie.: een speler; Deze speler mag pas in de eerste wedstrijd van de knock-out fase uitkomen voor het team..

Aanwezigheid
Elk team wordt verwacht om een minimaal 30 minuten voor de geplande starttijd van de wedstrijd online  aanwezig te zijn. Deze 45 minuten zijn inclusief de 15 minuten voorbereidingstijd die elk team heeft. Hierbij zal de teamcaptain zich melden bij de competitieleider en deze zal hem of haar samen met het team begeleiden naar de plek die voor hen is ingericht. Indien het volledige team niet een 45 minuten van tevoren aanwezig is, zullen de volgende sancties volgen:
Te laat komen

 • <= 15 minuten: 1 ban ontnomen
 • <= 30 minuten: 2 bans ontnomen
 • > 30 minuten: 3 bans ontnomen

Bij herhaaldelijk te laat komen treedt telkens strafverzwaring op tot het maximaal aantal bans bereikt is. Daarna volgt een auto-LOSS.

 • No-show zonder reden, of geen sprake van overmacht:
  • Eerste keer : 3 reglementaire LOSSES van de drie laatst gespeelde wedstrijden en een AUTO Loss.
  • Tweede keer: diskwalificatie.

Notabene: Overmacht is gedefinieerd als een situatie die is ontstaan buiten de schuld van de speler en/of het team. Nalatigheid valt hier niet onder. Nalatigheid is een situatie die ontstaat als een buiten de schuld van speler en/of team ontstane situatie bekend was, maar er niet op wordt gereageerd of rekening mee wordt gehouden.
Promoveren en degraderen
Gedurende de seizoen split en na het einde van de competitie zullen de vier laagst geplaatste teams van de Talent League spelen tegen de vier hoogst geplaatste Upcoming League teams om promotie naar de Talent League en degradatie naar de Upcoming League.

Het format, de bracket die gevoerd wordt is de volgende:

 •  Het in dat deel van de competitie als 17de geplaatste team in de Talent League speelt tegen de in dat deel van de competitie als vierde geplaatste team van de Upcoming League.
  • De winnaar van deze Best Of 3 wedstrijd speelt verder na de split in de Talent league op de 17de plaats, de verliezer speelt verder in de Upcoming League op de vierde plaats.
 • Het in dat deel van de competitie als 18de geplaatste team in de Talent League speelt tegen de in dat deel van de competitie als derde geplaatste team van de Upcoming League.
  • De winnaar van deze Best Of 3 wedstrijd speelt verder na de split in de Talent league op de 18de plaats, de verliezer speelt verder in de Upcoming League op de derde plaats.
 • Het in dat deel van de competitie als 19de geplaatste team in de Talent League speelt tegen de in dat deel van de competitie als tweede geplaatste team van de Upcoming League.
  • De winnaar van deze Best Of 3 wedstrijd speelt verder na de split in de Talent league op de 19de plaats, de verliezer speelt verder in de Upcoming League op de tweede plaats.
 • Het in dat deel van de competitie als 20de geplaatste team in de Talent League speelt tegen de in dat deel van de competitie als eerste geplaatste team van de Upcoming League.
  • De winnaar van deze Best Of 3 wedstrijd speelt verder na de split in de Talent league op de 20de plaats, de verliezer speelt verder in de Upcoming League op de eerste plaats.

Speelschema
Tijdschema’s, wedstrijdschema’s en uitslagen van de competitie worden elke speelronde geüpdatete via de volgende internetpagina https://dutchcollegeleague.nl/nl/pl/schema

Elk team heeft toegang tot EUW-gerelateerde informatie over de andere teams.

Prijzenpot
De top vier van de Talent League krijgen een totaal van 98.000 RP plus voor de hoogst geplaatste een skin. Prijzen worden per speler (team = 5 spelers) berekend.

Competitie stand (rang)
Bij een gelijke stand neemt het team dat een hoger aantal punten heeft behaald in de lopende serie (spring of autumn) de hoogste van beide posities in (tie-breaker).  

Ingame procedure

Maps en Game Modes
Elke game zal gespeeld worden op Summoners Rift. Wanneer twee teams een wedstrijd tegen elkaar spelen, zal één van de teamcaptains een custom game aanmaken voor 5v5. De game mode zal tournament draft mode zijn. De custom game moet aan de volgende eisen voldoen:

Team Size: 5
Allow Spectators: Lobby Only
Game type: Tournament draft
Naam: Teamnaam 1 – Teamnaam 2 | DCL
Teamnaam 1 wordt vervangen met de naam van het team dat aan de blue side zit, Teamnaam 2 wordt vervangen met de naam van het team dat red side zit
Password: Moet altijd ingevuld worden door de maker van de lobby, de keuze voor het wachtwoord maakt niet uit zolang het geen sponsorberichten en/of beledigende woorden bevat, twijfels hierover kunnen bij een official worden gemeld. Daarnaast mag het geen negatief commentaar hebben op de DCL.
De standaardregels op Summoners Rift gelden ook in de DCL.

Commentatoren en Officials
Commentatoren en/of officials zullen te allen tijde uitgenodigd worden om in de lobby te komen als spectator. Indien een game gestart wordt voordat de commentatoren en/of de officials in de lobby zitten, is de game ongeldig en zal deze van het begin af aan opnieuw gemaakt worden. Hierbij wordt niets aan keuzes van de al begonnen game behouden. Bij expres misbruik hiervan maken om tijd te rekken volgt een sanctie volgens het hoofdstuk ‘sancties’.

Picks en bans
Voor de start van elke wedstrijd zal door de tournament officials aangegeven worden waar elk team zal starten (red/blue side). Dit zal door middel van de website bekend gemaakt worden. Een Character swap tussen spelers in de champ select fase is niet toegestaan nadat de laatste 20 seconden zijn ingegaan, voor begin van de match.

Geblokkeerde champions/skins
Indien Riot Games een champion/skin heeft geblokkeerd door een bug zal dit in de DCL op dezelfde wijze gehanteerd worden. Tevens zal een nieuw geïntroduceerde champion pas twee weken nadat deze voor het eerst speelbaar is geaccepteerd worden. Indien een team een geblokkeerde champion banned, zal dit gelden als een normale ban. Indien een team een geblokkeerde champion wil spelen zal er een remake van de game zijn. 

Bugs
Indien een speler vermoedt dat er een bug optreedt in de game, mag de speler hiervoor een pauze inlassen en een official notificeren. Dit mag alleen indien de bug dermate ernstig is dat het als gevolg kan hebben dat de game hierdoor oneerlijk verloren of gewonnen wordt. Indien de pauze onterecht wordt gebruikt zullen de regels in het kopje ‘pauzes’ worden gebruikt om tot een uiteindelijk oordeel te komen.

Matchwinst
Een team wint de match als zij de Nexus van de tegenstander hebben vernietigd of als de tegenstander heeft opgegeven. Een team kan pas opgeven als vier van de vijf spelers hiervoor stemmen in de ‘surrender vote’.

Opnemen van matches
De matches zullen alleen opgenomen worden door middel van de stream die uitgezonden wordt op www.twitch.tv/dcl en www.twitch.tv/dcllive4u .

Game of Record (GOR)
Een “game of record (GOR)” geeft aan wanneer de tien spelers van een wedstrijd begonnen zijn aan de wedstrijd en daarbij interactie hebben met de map/spelers. Wanneer een GOR is bereikt, is het niet meer mogelijk om de wedstrijd opnieuw te spelen zonder de beslissing van een official. GOR wordt bereikt als een van de volgende vereisten is bereikt:
- Spelers van beide teams hebben elkaar ingame gezien.
- Het betreden van de jungle van de tegenstander door een van de spelers van het andere team.
- Een aanval is gedaan op een minion, jungle monster, gebouw of een champion van de tegenstanders.
- De timer van de game 00:01:40 heeft bereikt.

Pauzes
Spelers zijn toegestaan om een ingame pauze te gebruiken wanneer een official dat goedkeurt. Elk team heeft recht op het pauzeren van de game voor 10 minuten, indien het pauzeren ongegrond is zal een sanctie, zoals aangegeven in het hoofdstuk ‘sancties’, worden toegepast.

Toegestane redenen zijn:

- Hardware-matige problemen zoals schermproblemen en computerproblemen, waaronder ook muis/toetsenbord/headset hardware defecten
- Softwarematige problemen (het spel sluit af, voice communication werkt niet meer)

Andere redenen zullen per keer door de official goed- of afgekeurd worden. Mocht de official het afkeuren, dan kan een sanctie, zoals onder ‘sancties’ in dit reglement, worden toegepast.

Elk team mag maximaal vijf pauzes gebruiken per wedstrijd (pauzes aangegeven door officials niet meegerekend). Wanneer er meer of langer gebruik wordt gemaakt van een pauze, moet dat aangegeven zijn door een official. Indien dit niet het geval is, zal een sanctie, zoals onder sancties in dit reglement worden toegepast.

Tijdens de pauzes is communicatie met andere teamgenoten is niet toegestaan. Speler mogen alleen communiceren met officials, tenzij de Referee anders besluit. Het hervatten van een wedstrijd mag alleen gedaan worden wanneer alle spelers, officials en de ingame gerelateerde productie klaar staan en dat hebben aangegeven.

Rematch
Indien er een situatie is ontstaan buiten de schuld van een van beide teams, waardoor een wedstrijd niet meer te winnen is doordat een van beide teams buitenproportioneel zijn benadeelt, volgt automatisch een rematch als de game tijd kleiner of gelijk is aan 20 minuten. Na 20 minuten wordt er doorgespeeld. 
Ingame toeschouwen
Het bekijken van een wedstrijd via de spectatormode van League of Legends is alleen toegestaan voor de mensen die als spectator aanwezig zijn in de game lobby. Het gebruiken van de informatie van de spectatormode om een team/speler te helpen is niet toegestaan en zal leiden tot een sanctie.

Overige Sancties bij schending van het reglement

Sancties
Schending van het reglement zal leiden tot een sanctie bepaald door de officials. De zwaarte van de sanctie zal liggen aan de zwaarte van de overtreding. De volgende sancties kunnen opgelegd worden:

Het verliezen van de keuze red/blue side
Wanneer een team de keuze heeft om red/blue side te starten, kan deze keuze ontnomen worden als zij het reglement hebben overtreden.
Het verliezen van bans
Ieder team heeft per game 3 bans. De mogelijkheid tot bannen kan ontnomen worden als een team het reglement heeft overtreden.

Automatisch verlies van een wedstrijd
De officials kunnen bepalen dat een bepaalde wedstrijd automatisch verloren is door een team als er een geldige reden voor is/bij een schending van het reglement.

Schorsing
Bij een schorsing zal een speler niet in staat zijn om een bepaalde hoeveelheid wedstrijden mee te doen met zijn team. Het aantal wedstrijden zal bepaald worden door de officials.

Diskwalificatie
Bij zware overtredingen zoals (maar niet gelimiteerd tot) drank/drugs gebruik, cheating of intimideren van een tegenstander, hebben de officials de mogelijkheid om een speler/team te diskwalificeren. Een team/speler zal altijd een gegronde reden krijgen voor hun diskwalificatie.

Overige situaties

Situatie 1:
Een team is nog niet klaar binnen de 15 minuten aan opzettijd die zij hebben.
Sanctie:
Het team zal gewoon starten en de speler zal dan tijdens de wedstrijd de instellingen moeten veranderen. Mocht de speler hierdoor weigeren om de game te starten, dan kan verlies van bans gelden en eventueel uiteindelijk een strafpunt.
Situatie 2:
Een team speelt een champion die geblokkeerd is of nog niet gespeeld mag worden.
Sanctie:
Indien de GOR nog niet bereikt is zal de game opnieuw aangemaakt worden. Hierbij verliest het team dat de champion koos al hun bans. Indien de GOR al wel bereikt is zal het team de match uitspelen en zal het team sowieso 1 strafpunt krijgen. Mochten zij dus winnen wordt de winst gelijk weer naar 0 gebracht door deze strafpunt. Dus ga je er op die dag niet op vooruit noch op achteruit.

Media


 • Twitch
 • Youtube
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

  Partners


  • AXE
  • Speedseats
  • Taco Bell
  • Acer
  • Gamers First
  • E-Sports House 010
  • Ministerie van Visuele Zaken
  • DUH Events
  • Twitch
  • Fox Sports